جدول قیمت دانا دسک

تعداد کارشناس

نسخه اینترپرایس

نسخه حرفه ای

نسخه استاندارد

۱ الی ۵
۹۹۰,۰۰۰ ریال
۷۹۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰,۰۰۰ ریال
۶ الی ۱۰
۸۹۰,۰۰۰ ریال
۶۹۰,۰۰۰ ریال
۴۹۰,۰۰۰ ریال
۱۱ الی ۱۵
۷۹۰,۰۰۰ ریال
۵۹۰,۰۰۰ ریال
۳۹۰,۰۰۰ ریال
۱۶ به بالا
۶۹۰,۰۰۰ ریال
۴۹۰,۰۰۰ ریال
۲۹۰,۰۰۰ ریال

مقایسه نسخه ها

  • قیمت های اعلامی در جداول فوق به ازای هر یک از کارشناسان می باشد.
  • منظور از کارشناس پرسنل پشتیبانی است و تعداد مشتریان ملاک نمی باشد.
  • در صورت تمایل به استفاده از نسخ محلی هزینه نصب و بهره برداری به مبلغ نرم افزار اضافه می گردد.
  • نسخ محلی تنها شامل پرداخت های یکساله می باشد.
  • هزینه نصب و حق بهره برداری نسخه ی استاندارد ١٢،٠٠٠،٠٠٠ريال
  • هزینه نصب و حق بهره برداری نسخه ی حرفه ای ١٧،٠٠٠،٠٠٠ ريال
  • هزینه نصب و حق بهره برداری نسخه ی اینتر پرایس ٢١،٠٠٠،٠٠٠ريال